عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 7755/7 ـ 1375/11/27 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

مالك عرصه به‏موجب سند مالكيتي كه در دست دارد فقط مالك عرصه است و حقي به اعيان ندارد، در حالي كه مالك اعيان به هرحال به‏موجب سند حق اعياني در اين عرصه را دارا شده است، از بين رفتن اعياني نه حق مالك اعيان را از بين مي‏برد و نه حقي براي مالك عرصه ايجاد مي‏كند و در مورد سؤال مالك اعياني مي‏تواند مجدداً غرس اشجار کند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه