عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 6428/7 ـ 1375/10/26 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

تقاضاي متقاضي تغيير نام خانوادگي فرزندان صغير تحت ولايت، درخواست براي بار اول محسوب مي‏شود و اجابت آن درصورتي‏كه مانع قانوني ديگري نباشد، بلامانع است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه