عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 6002/7 ـ 1375/10/26 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء اين دستور وسيله مدير اجراء كه مبين عدم نياز به صدور اجرائيه است احتساب نيم‏عشر يا 5% موضوع بند «يك» ماده 158 توجيه قانوني ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه