عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 6411/7 ـ 1375/10/3 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

قسم كه به استناد شق5 ماده1258 ق.م. و ماده 1325 به بعد همان قانون يكي از ادله اثبات دعوي است، ناظر به شخص حقيقي است آن‏هم در امور حقوقي نه مسائل اداري و انتظامي و ايمني و كيفري. بنابراين تقاضاي قسم از شخص حقوقي آن‏هم در امور كيفري فاقد وجاهت قانوني است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه