عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 3275/7 ـ 1375/9/28 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

اگر منظور از آپارتمان مجموعه ساختمان باشد كه در اراضي مشمول ماده 147 ساخته شده، اين تقاضا با رعايت شرائط ديگر منطبق با قانون است.
ليكن درصورتي كه تقاضا راجع به يك دستگاه آپارتمان در يك مجموعه ساختمان و صدور سند مالكيت به‏نحو مفروز باشد، قبول اين تقاضا خارج از شمول ماده 147 خواهد بود.
در مورد باغ صرف درخواست صدور سند مالكيت براي باغ به‏عنوان اعيان با قسمت اول ماده انطباق ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه