عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 6198/7 ـ 1375/9/24 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

متقاضيان موضوع تبصره 3 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد مصوب سال 1370 براي اين‏كه از مزاياي قانون مذكور بهره‏مند شوند مي‏بايست در اراضي متصرفي اقدام به احداث اعياني مسكوني کرده باشند و ساختمانهاي غيرمسكوني مانند مرغداري و دامداري و آجرپزي يا مغازه نمي‏تواند مشمول ماده فوق‏الذكر شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه