عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 4353/7 ـ 1375/9/18 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

شخص حقوقي نمي‌تواند از نظر كيفري و‌اجد مسؤو‌ليت و قابل تعقيب باشد بنابراين در هر موردي كه قانون مسؤو‌ليت كيفري را متوجه نماينده قانوني شخص حقوقي دانسته اتهام متوجه او‌ست و تفهيم اتهام و دفاع نيز متوجه نماينده قانوني خواهد‌بود نه شخص حقوقي.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه