عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 4353/7 ـ 1375/9/18 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به مواد 591 ـ 584 ق.ت.1311 راجع‏به مؤسسات و انجمن‏هاي غيردولتي و از جمله قانون تأييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد مصوب 1367، دانشگاه آزاد داراي شخصيت حقوقي است و هر شخص حقوقي مطابق قانون واجد اهليت قانوني است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه