عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 5623/7 ـ 1375/9/7 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

عمل متخلف از ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب منطبق با قسمت ه‍ از ماده 45 قانون مذكور و بهره‏برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانون مي‏باشد.
1. الف ـ اين قانون در روزنامه رسمي 17600 ـ 1384/5/10 منتشر شده است.
ب ـ تبصره (منسوخه) ماده 3: از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اين كه چاه مورد بهره‏برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر مي‏شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره‏برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاهها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچ‏گونه خسارتي مسدود مي‏شود و بهره‏برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي‏توانند به دادگاه‏هاي صالحه مراجعه نمايند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه