عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 5705/7 ـ 1375/9/7 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اظهارنظر كارشناس مي‏بايست در حدود و براساس قرار كارشناسي صادر از دادگاه باشد و در مورد موضوعي كه دادگاه خواسته و معيّن كرده اظهارنظر كند و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذكر شده ازطرف او در دادخواست ارتباطي به كارشناس ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه