عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 4885/7 مورخ 1375/8/15 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

I ـ اگر متقاضي ثبت با استفاده از سند مجعول و ايجاد مالكيت غيرواقعي براي خود درخواست ثبت کرده باشد كسي كه به مالكيت و حقوق وي به‏موجب سند جعلي مورد ادعا، خدشه وارد شده است، مي‏تواند با رعايت مقررات قانون ثبت و در مهلت‏هاي مقرر در آگهي‏هاي نوبتي نسبت به تقاضاي ثبت، اعتراض كند كه نتيجه آن رسيدگي به اسناد متقاضي ثبت و مخدوش بودن يا نبودن آن، طبق مقررات عمومي مي‏باشد.
اما اگر، با انتشار آگهي نوبتي در موعد اعتراض نشده و با لحاظ عدم وصول اعتراض ملك در دفتر املاك به نام متقاضي ثبت و سند مالكيت هم به نام او صادر شده باشد با لحاظ مواد 22 و 24 قانون ثبت ادعاي تضييع حق، و دعوي ابطال ثبت آن پذيرفته نيست.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه