عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 5091/7 ـ 1375/8/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با عنايت به ماده 7 ق.م. اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود هستند و با در نظر گرفتن ماده 965 ق.م. كه نمي‏توان قوانين و مقررات مربوط به حضانت فرزندان، نصب قيّم و امين منضم به ولي قهري ايران را در مورد اتباع بيگانه اعمال کرد در صورتي كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب سال 1355 بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده 12 اين كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت وي است و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع مقررات محل سكونت او خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه