عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 4307/7 ـ 1375/8/5 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

طرح دعوي براي استيفاء حقوق شركت مدني، امري است كه به اداره شركت مربوط است و يا به عبارت ديگر از جمله اموري است كه مدير يا مديران شركت مطابق ماده 576 تا 580 ق.م. به‏منظور اداره شركت ولو اين‏كه به ثبت نرسيده باشد، مي‏توانند به آن مبادرت كنند. بنابراين در صورت انطباق مورد با مواد مذكور در ق.م. در باب شركت و تطبيق مورد با ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني[*1] از جهت موجود بودن دليل سمت خواهان راجع‏به مديريت شركت، طرح دعوي منطبق با مقررات بوده و بايستي به جريان بيفتد.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، رجوع شود ماده 52 ق.آ.د.م.1379 مندرج در همين مجموعه.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه