عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 4922/7 ـ 1375/7/29 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‏پذير است، اضافه مي‏شود، سند تجاري بدون واخواست‏نامه به صورت يك سند عادي تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد 230 و 307 ق.ت.1311 به عنوان يك سند عادي، وجه آن قابل مطالبه است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه