عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 3446/7 ـ 1375/7/15 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

چنانچه تعهد وكيل شخصاً و نه به وكالت از طرف موكّل باشد طرح دعوي عليه وي بلااشكال است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه