عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 4117/7 ـ 1375/7/11 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اصطلاح «چاههايي كه بدون مجوز قانوني، حفر شده يا ... در حال حفاري مي‏باشند.» منحصراً شامل چاههايي است كه بدون اخذ پروانه حفرچاه، حفاري شده يا درحال حفاري است و شامل چاههايي كه داراي پروانه حفر چاه بوده، لكن توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع ماده 12 قانون، بدون اخذ پروانه صلاحيت حفاري چاه، مبادرت به حفر آن شده است نمي‏شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه