عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 4117/7 ـ 1375/7/11 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

الف ـ مأمورين مذكور در ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدي مي‏توانند در مورد پر و مسلوب‏المنفعه كردن چاههايي كه پس از لازم‏الاجراء شدن قانون مزبور بدون مجوز قانوني (بدون اخذ پروانه حفر) حفر شده به شرح مذكور در بند1 ماده 24 آيين‏نامه اجرائي فصل دوم قانون فوق‏الذكر مصوب 1373/7/18 هيأت‌وزيران و در مورد منصوبات چاههاي موصوف (بدون پروانه حفر) به شرح آنچه در بند2 ماده24 آيين‏نامه فوق و درخصوص منصوبات غيرمجاز چاههاي داراي پروانه حفر و بهره‏برداري، طبق بند2 ماده24 آيين‏نامه مزبور اقدام كنند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه