عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 3246/7 ـ 1375/7/11 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

به‏موجب ماده 527 ق.م. در صورتي كه زمين به‏واسطه فقدان آب يا علل ديگر از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ ولكن روابط حقوقي و قرار في مابين نسبت به هزينه‌ها به قوت خود باقي است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه