عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 4153/7 ـ 1375/7/4 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

درست است كه مطابق مقررات مواد مذكور در استعلام، سند رسمي هويت اشخاص، همان شناسنامه‏هاي جديد جمهوري اسلامي ايران است اما اين مقررات با ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 هيچگونه مغايرتي ندارد كه بگوييم ماده اخيرالذكر منسوخه است زيرا با اين‏كه شناسنامه سند رسمي هويت اشخاص است مع‏الوصف ممكن است براي مسؤول دفتر، بعد از تطبيق شناسنامه با شخص مربوطه به‏جهتي مثل تطبيق عكس يا مندرجات ديگر در شناسنامه با هويت ارائه‏كننده آن، ترديدي حاصل شود كه در اين صورت از باب احتياط و نفي عواقب بعدي بايستي مسؤول دفتر به ماده 50 قانون ثبت عمل كند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه