عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 4299/7 ـ 1375/7/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

چون قانون صدو‌ر چك فقط شامل چك‌هاي صادره برعهده بانك‌ها است لذا او‌راقي كه مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به شكل چك در اختيار مشتريان مي‌گذارد مشمول آن قانون نيست و ممكن است حسب مورد مشمول ق.ت.1311 يا قانون مدني باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه