عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 1906/7 ـ 1375/6/18 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

استقرار ولايت براي پدر و جد پدري نسبت به مولي‏عليه تا زماني است كه مولي‎عليه كبير و رشيد نشده است، پس از رسيدن به سن رشد و محقق كبارت، موجبي براي دخالت ولي قهري نيست و كبير مي‏تواند رأساً در امور خود مداخله نمايد. با اين توصيف نمايندگي قانوني موضوع ماده 1183 ق.م. صرفاً محدود به زمان ولايت و تا حد كبر و رشد مي‏باشد و هر نوع وكالت‏نامه كه از طرف ولي قهري براي امور مولي‎عليه تنظيم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اين كه واجد مدت بوده يا بلاعزل باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه