عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 3738/7 ـ 1375/6/13 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

چون حق بيمه عمر به محض فوت فرد بيمه شده در حق اشخاصي كه مشخصات آنان در فرم يا قرارداد تصريح شده مستقر خواهد شد لذا پدر قاضي متوفي كه مشخصات او در فرم يا قرارداد تصريح شده از حق بيمه سهم مي‏برد هر چند كه متعاقب فوت فرد بيمه شده، فوت كرده است. در ضمن نحوه تقسيم حق بيمه و شقوق مختلف آن به شرح ذيل است:
I ـ اگر فرد بيمه شده مشخصات استفاده‏كنندگان از سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت و ميزان سهم آنها را در فرم يا قرارداد تصريح كرده باشد سرمايه يا غرامت مذكور كه بعد از فوت تحقق مي‏يابد منحصراً بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده بايد تقسيم شود.
II ـ چنانچه مشخصات استفاده‏كنندگان از سرمايه بيمه عمر يا غرامت در فرم يا قرارداد تصريح شده ليكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد، سرمايه يا غرامت موصوف بعد از فوت منحصراً بين همان اشخاص كه مشخصات آنها تصريح شده اعم از اين‏كه جزء وراث بيمه شده باشند يا نه، به نسبت مساوي بايد تقسيم شود.
III ـ اگر شخص بيمه شده مشخصات استفاده‏كنندگان از سرمايه يا غرامت مزبور را تصريح نكرده باشد پس از فوت وي، سرمايه بيمه يا غرامت فوت بين ورثه او به نسبت مساوي بايد تقسيم شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه