عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 886/7 ـ 1375/6/13 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به اين‏كه افتتاح كننده حساب در بانك، سپرده را به فرزند خود هبه كرده است، سود يا اصابت جائزه به تبع اصل، به دارنده حساب تعلق دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه