عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 2046/7 ـ 1375/5/29 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

باتوجّه به اين‏كه در ماده 148 ق.ا.ح.1319 تجديد اجاره از ناحيه امين منع نشده است و آنچه كه منع قانوني دارد رهن و فروش مال غيرمنقول غائب است تجديد اجاره محل بلااشكال است. اما اگر مستأجر مايل به تجديد اجاره نباشد وديعه خود را مطالبه كند بايد با طرح دعوي و مراجعه به دادگاه طلب خود را مسجّل کند تا به ترتيب مقرّر در ماده 147 همان قانون و فروش اموال غيرمنقول غائب بتوان دين او را پرداخت کرد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه