عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي 87 ـ 1375/5/9 دادگاه عالي انتظامي قضات:

ايراد آقاي ... به رأي محكوميت خود (محروميت دائم از شغل وكالت) وارد نيست زيرا ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي[*1] مصوب سال 1354 شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نمي‏تواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد. چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرائط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه از دست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند1 ماده 82 آيين‏نامه وكالت مي‏بايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف 10 روز از تاريخ فاقد شدن شرائط، كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه به اين وظيفه قانوني عمل ننموده است. لذا رأي محكوميت آقاي ... برخلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بي‏مورد است.
[*1]ـ جهت اطلاع از ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي به زيرنويس بند «2» ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء در همين مجموعه مراجعه شود.
1. به نظريه 1628/94/7 ـ 1394/6/24 مندرج در زيرنويس بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري رجوع شود.


روابــــط صریـــــــــح