عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 2378/7 ـ 1375/5/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

مادر با ارائه گواهي فوت پدر، عقدنامه رسمي، گواهي ولادت طفل مي‏تواند در خواست صدور شناسنامه را با انطباق با بند «دوم» ماده 16 قانون ثبت احوال بکند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه