عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 238/7 ـ 1375/4/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

در مورد چگونگي انتخاب كارشناس و نحوه كارشناس و تعيين قيمت اراضي مورد سؤال بايد براساس دستورالعمل اجرائي بند «ج» تبصره 54 قانون بودجه سال 1374 و عنداللزوم ضوابط مقرر در قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‏هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 رفتار شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه