عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 1821/7 ـ 1375/3/16 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با التفات به مواد 60 و 61 آيين‏نامه اجرايي قانون تصفيه امور ورشكستگي و استفاده از ملاك مواد 267 و 228 قانون اصلاح ق.ت.1311 در مورد اعلام ختم تصفيه شركت‌هاي سهامي بايد وجوهي را كه با عمل تصفيه باقي مانده و متعلّق به ورثه ورشكسته يا صاحبان سهام مي‏باشد در حساب مخصوص در بانك ايداع و صورت اسامي آنان نيز به بانك تسليم و مراتب طي آگهي به اطلاع اشخاص ذي‏نفع برسد و در صورت عدم مراجعه يا انقضاء مهلت مقرّر در قسمت اخير ماده 228 قانون فوق‏الذّكر با وجوه مذكور بايد موافق مقرّرات قانون سازمان اموال تمليكي رفتار گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه