عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 1821/7 ـ 1375/3/16 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به تعريف مقرّر در ماده يك ل.ق.ا.ق.ت.1347 مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمي سهام آنها است. بنابراين در مورد شركت‌هاي سهامي موضوع قانون با لحاظ ورشكستگي مي‏توانند سهام خود را به ديگري منتقل كنند. النهايه بايد اين انتقال به‏هرحال موافق مقرّرات اساسنامه شركت صورت گيرد كه نتيجه آن، اطلاع شركت از اين موضوع است خريداران سهام شركت ورشكسته همان حقوقي را دارا هستند كه فروشنده سهام داشته است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه