عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 222/7 ـ 1375/1/26 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به اين كه قنات، چشمه، چاه و نظائر آن عرصه محسوب نمي‌شود و مشمول مقررات مربوط به اعياني است زوجه متوفي وفق قانون از آن ارث خواهد برد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه