عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 457/7 ـ 1375/1/23 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

1 ـ مطابق مواد 971 ـ966 ـ6 ق.م. و 115 ـ114 ـ113 ـ50 ق.ا.ح.1319 مأموران كنسولي ايران داراي وظائف و اختياراتي هستند كه بايد نسبت به اموال متوفّيان ايراني بلاوارث در كشورهاي خارجي محل مأموريت خويش انجام دهند.
2ـ انتقال اموال مرقوم به ايران، آنها را مشمول قوانين كشور ساخته و در اجراءِ قوانين مذكور، وزارت امور خارجه بايد آنها را در اختيار مراجع صالح قوّه‏قضائيه قرار دهد تا اقدامات قانوني، اعمال شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه