عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 210/7 ـ 1375/1/18 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

ماده 2 قانون زمين شهري مصوب مهر 1366 گوياي آن است كه: اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‏ها قرار گرفته است با توجه به اين تعريف، چنانچه اراضي در محدوده يك روستا باشد مشمول اعمال اين قانون نخواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه