عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

بخشنامه مورخ 1375 كانون وكلاء دادگستري مركز:

نظر به اين‏كه رعايت شؤون وكالت در جميع جهات من‏جمله پوشيدن كفش و لباس مناسب از جمله تكاليف وكلاء دادگستري و به ويژه كارآموزان وكالت است و عده‏اي از همكاران با ظاهري كه متناسب با شأن حرفه وكالت دادگستري نيست از جمله بدون پوشيدن كت در مجامع و حتي محضر محاكم و مراجع رسمي حضور مي‏يابند، لذا به همكاران محترم متذكر مي‏شود كه با انتخاب و پوشيدن لباس مناسب حرمت خويش و شأن و منزلت حرفه وكالت را مرعي دارند.
1. الف ـ تاريخ دقيق تصويب اين آيين‌نامه بدست نيامد.
ب ـ اين آيين‏نامه در صفحه 1464 بخش دوم مجموعه قوانين و مقررات سالهاي 1320 ـ 1300 هجري شمسي در رديف مصوبات سال 1317 با شماره 17/2409/1223 از انتشارات روزنامه رسمي به مناسبت سده قانونگذاري در بهار 1388 تجديد چاپ و منتشر شده است.


روابــــط صریـــــــــح