عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 9907/7 ـ 1371/12/17 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

1ـ صرف اظهار تاجر براي صدور حكم ورشكستگي او كافي است و اين دعواي به معناي مصطلح كه محتاج به طرف دعوي باشد، نيست و اعلام توقف به ضرر كسي نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد يا از منافع خود دفاع كند. 2ـ دعوي ورشكستگي از مصاديق دعوي غيرمالي است، اگر چه حكم ورشكستگي داراي آثار و نتايج مالي است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه