عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 12883/7 ـ 1371/12/16 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

منظور از ورقه هويت يا كتابچه هويت و سجل احوال همان شناسنامه است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه