عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 11917/7 ـ 1371/11/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقويم و ابنيه و املاك مورد نياز شهرداري‌ها، و تا زمان اعتبار قانون زمين شهري مذكور در تبصره 11 ذيل ماده 9 قانون مذكور، تقويم اراضي مورد نياز شهرداري‌ها كه مشمول قانون زمين شهري مي‏باشند تا حدود يك هزار متر براساس قيمت روز تقويم و نسبت به مازاد براساس تقويم مقرر در تبصره 9 ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 بوده است، با انقضاء مدت مقرر در تبصره 11، قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‏هاي عمومي مصوب سال 1358 با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي‏بدون محاسبه متراژ مقرر در تبصره 5 ماده واحده اخيرالذكر قابل اعمال و اجراء است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه