عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 12189/7 ـ 1371/11/17 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

طبق مفاد مواد 279، 280 و309 ق.ت.1311 دارنده سفته بايستي در تاريخ سررسيد و‌جه سفته را مطالبه كند و درصورت امتناع از تأ‌ديه و‌جه سفته بايد ظرف مدت ده رو‌ز و‌اخواست گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه