عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 5130/7 ـ 1371/10/23 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

منظور از زمينهاي تمليكي قانون زمين شهري مورد نياز شهرداري در تبصره 5 قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب آبان ماه سال 1370 زمينهايي است كه شهرداري‌ها به استناد تبصره 8 ماده 9 قانون زمين شهري تملك مي‏کنند چنين زمينهايي تا متراژ يك‏هزار متر مشمول تبصره 5 قانون فوق‏الذكر است و مازاد بر آن از شمول اين تبصره خارج است. چون قانون مذكور عام است و هيچ قرينه يا اماره‏اي بر اين‏كه فقط در شهرهاي مشمول ضرورت قابل اجراء باشد، وجود ندارد. بنابراين در تمام مملكت قابل اجراء است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه