عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي وحدت ‏رويه 171 ـ 1371/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

«سياق عبارات تبصره ذيل بند «24» ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و دائركردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غيرتجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «... دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‏شود. مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره 624 مورخ 1372/7/12 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 72/463 كه متضمن اين معني مي‏باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‏شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‏الاتباع است.»


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه