عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 9113/7 ـ 1371/8/18 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1360، منحصراً رييس دستگاه مكلّف به ارائه اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم نيست و عبارت «كليه مسؤولان» عام و شامل كليه افرادي كه موارد مورد مطالبه را در اختيار دارند مي‏شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه