عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 7035/7 ـ 1371/7/27 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به صراحت قانون نحوه پرداخت محكومٌ‏به دولت در مورد وجوه مربوط به محكومٌ‎‏به دولت مصوب 1365 از طريق اجراء دادگاه‏ها، احكام هيأت‏هاي حل اختلاف نيز درصورتي‏كه براي اجراء آنها درخواست صدور اجرائيه شود مشمول قانون مذكور خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه