عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 6466/7 ـ 1371/7/19 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين‏كه كشور ايران در سال 1355 قانون اجراء قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن را تصويب کرده و طبق ماده 12 اين قانون، پناهنده از نظر احوال شخصيه تابع قانون كشوري است كه در آنجا اقامت دارد بنابراين نيازي به مكاتبه و استعلام از وزارت خارجه نبوده و آن دادگاه بايد در مورد تعيين وراث متوفي و مقدار سهم‏الارث آنها، ق.م. جمهوري اسلامي ايران را اجراء کند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه