عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 4078/7 ـ 1371/5/27 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

قانون توزيع عادلانه آب دلالت برسلب مالكيت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات ندارد بلكه مواد مختلف آن و از جمله مواد 6، 7 و10 دلالت بر بقاي مالكيت آنها مي‏كند لذا با عنايت به مقررات قانون موصوف ذكر حقابه در سند مالكيت جديد به ترتيبي كه در سند مالكيت قبلي بوده منع قانوني ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه