عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 2348/7 ـ 1371/5/5 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

بين ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 و ساير مقررات مربوطه كه در برگ استعلام به آن اشاره شده با ماده 79 ق.م. مغايرتي وجود ندارد چه در صورت خيانت يا تعدي يا تفريط يا مسامحه و اهمال در انجام وظائف مقرر در وقف‏نامه و قانون و آيين‏نامه‌ها و مقررات مربوطه وسيله متولي دادگاه در هر حال حسب‏المورد حق عزل يا ممنوع‏المداخله نمودن و يا ضم امين را خواهد داشت تنها كسي كه ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده آنهم در صورتي كه حق عزل شرط نشده باشد از طرف دادگاه قابل عزل نخواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه