عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 1784/7 ـ 1371/4/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به فوريت مذكور در ماده دوم «نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدني» مصوب 1312/4/12 و مقررات ماده سوم قانون تأسيس سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24، پس از احراز بلاصاحب بودن مال، دادسرا بايد مال ـ و در موارد شمول ماده 167 ق.م. قيمت آن را فوراً به سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي ارسال دارد. نگهداري، اداره و فروش اموال مجهول‏المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالي كه... در اختيار ولي‏فقيه (حاكم) است، با اذن كلي ولي‏فقيه، به عهده و در اختيار سازمان مذكور است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه