عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 1214/7 ـ 1371/2/23 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

تبصره‏هاي اصلاحي مواد 147 و 148 از قانون ثبت اسناد راجع‏به انتقال املاك و شامل اشخاصي است كه تا قبل از تصويب قانون اقدام به واگذاري ملك نموده و تقاضاي خود را متوافقاً كرده باشند و در غير اين صورت ذي‏نفع جهت استيفاء حقوق خود مي‏بايست به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه