عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 469/7 ـ 1371/1/27 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به‏اينكه طبق ماده 946 ق.م. به بعد زوجه متوفي مي‏تواند در مقام استيفاء حق خود از ساير ورثه برآيد و در صورت عدم پرداخت سهم‏الارث از عين و در مورد اجاره از منافع استيفاء حق كند و در مانحن فيه متصرفين ورثه متوفي هستند و همسر متوفي ماداميكه سهم خود را از سر قفلي دريافت نکرده ذي‏نفع در موضوع اجاره است و حق دريافت اجرت‏المثل مورد نظر را نسبت به سهمي خود دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه