عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1290/7/29

‌ماده 3 ـ

انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
‌اول ـ تبعه ايران باشند.
‌دوم ـ لااقل بيست سال داشته باشند.
‌سوم ـ در حوزه انتخابيه متوطن يا لااقل از شش ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساكن باشند.