عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر پنجم: حمايت خانواده و کودکان]

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31

ماده 1 سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن [...ادامه]

ماده 2 امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در [...ادامه]

ماده 3 كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت [...ادامه]

ماده 4 ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت [...ادامه]

ماده 5 افراد زير مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند. [...ادامه]

ماده 6 درخواست كنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند : الف ـ تقيّد به [...ادامه]

ماده 7 درخواست كنندگان نمي‌توانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي كه [...ادامه]

ماده 8 سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل [...ادامه]

ماده 9 كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، [...ادامه]

ماده 10 در كليه مواردي كه هيچ يك از پدر، مادر يا جدپدري يا وصي منصوب از سوي [...ادامه]

ماده 11 تقاضانامه درخواست كنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از [...ادامه]

ماده 12 دادگاه مي‌تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يك از [...ادامه]

ماده 13 پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد [...ادامه]

ماده 14 دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر مي‌نمايد كه درخواست كننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق [...ادامه]

ماده 15 درخواست كننده منحصر يا درخواست كنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند كه تمامي هزينه‌هاي مربوط به نگهداري [...ادامه]

ماده 16 اموالي كه در مالكيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد درصورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين [...ادامه]

ماده 17 تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره [...ادامه]

ماده 18 صدور حكم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري كه به موجب قانون به كودك [...ادامه]

ماده 19 در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكي از صندوقهاي بازنشستگي بوده اند، افراد [...ادامه]

ماده 20 در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين [...ادامه]

ماده 21 شخصي كه سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي‌گيرد از مزاياي حمايتي حق [...ادامه]

ماده 22 پس از صدور حكم قطعي سرپرستي، مفاد حكم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و [...ادامه]

ماده 23 صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر [...ادامه]

ماده 24 دادستان و سازمان درصورتي كه ضرورت فسخ حكم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه [...ادامه]

ماده 25 حكم سرپرستي، پس از اخذ نظر كارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي‌شود: الف ـ [...ادامه]

ماده 26 هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. [...ادامه]

ماده 27 در صورت فسخ حكم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي [...ادامه]

ماده 28 افرادي كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته اند، مشمول مقررات اين قانون [...ادامه]

ماده 29 كساني كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي [...ادامه]

ماده 30 افرادي كه بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك يا نوجواني را حداقل يكسال [...ادامه]

ماده31 ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان [...ادامه]

ماده 32 دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كودكان و نوجوانان بي سرپرست، دادگاه محل [...ادامه]

ماده 33 در كليه مواردي كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي كودكان و نوجوانان سرپرست [...ادامه]

ماده 34 اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين دادرسي حسب مورد خواهد [...ادامه]

ماده 35 سازمان بهزيستي موظف است به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را [...ادامه]

ماده 36 به منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بي سرپرست و [...ادامه]

ماده 37 بند (3) ماده (4) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 1371/8/24 و قانون حمايت [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح