عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20776
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/15
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 41184/ت53213هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/9

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل صندوق حمايت از توسعه زنجيره صنعت شير كشور

وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/30 به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت جهادکشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ به منظور مديريت يکپارچه زنجيره توليد شير خام تا عرضه محصولات لبني با رويکرد تقويت بخش غيردولتي، وزارت جهادکشاورزي موظف است با استفاده از ظرفيت ماده (17) قانـون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ با اولويت اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از توسعه فرآوردههاي لبني از طريق مرجع ذيربط نسبت به تشکيل صندوق حمايت از توسعه زنجيره صنعت شير کشور با مشارکت تمامي فعالين زنجيره مذکور ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويب‌نامه اقدام نمايد.
تبصره ـ اختصاص مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر4) ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط و منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها جهت تشکيل و افزايش سرمايه صندوق حمايت از توسعه زنجيره صنعت شير کشور تا سال 1399 در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني شود.
2ـ وزارت جهادکشاورزي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، الگوي مطلوب زنجيره توليد شير خام تا عرضه محصولات لبني را به همراه سامانه موردنياز براي تسهيل جريان وجوه و کالا در قالب بستر الکترونيکي بانک عامل طراحي نموده و بر استقرار و راهاندازي زنجيره مذکور در تمامي استانها نظارت ميکند. هدايت و راهبري زنجيره و مديريت سامانه با هماهنگي وزارت جهادکشاورزي برعهده صندوق موضوع بند (1) اين تصويبنامه است.
3ـ وزارت جهادکشاورزي با همکاري دستگاههاي اجرايي و تشکلهاي غيردولتي ذيربط ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويب‌نامه برنامه‏هاي عملياتي خود را در محورهاي زير تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اجرايي نمايد:
الف ـ تسهيل در تأمين نهادهها، اصلاح نژاد و به کارگيري دامهاي با بازدهي بالا، استفاده از شيوههاي نوين و کاهش هزينه توليد و افزايش دانش نيروي انساني، بهبود مديريت واحدهاي توليدي و گسترش قراردادهاي بين صنايع لبني با واحدهاي توليد شيرخام.
ب ـ بازسازي، نوسازي و اصلاح ساختار دامداريها و صنايع لبني، ساماندهي مراکز جمعآوري بهداشتي شير، رعايت اصول کيفي و بهداشتي در توليد فرآوردهها و ساماندهي تشکل‌هاي ذيربط.
پ ـ فرهنگسازي و افزايش تقاضا براي مصرف شير از طريق تبليغ و ترويج مصرف شير با استفاده از ظرفيت رسانههاي عمومي و اجراي طرح توزيع شير رايگان و طرحهاي مشابه براي گروههاي هدف.
ت ـ استقرار نظام قيمتگذاري مبتني بر کيفيت و تدوين سياست تجاري بلندمدت با رويکرد حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات محصولات لبني.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با در نظر داشتن الزامات موردنياز براي کارکرد مطلوب زنجيره توليد شيرخام تا عرضه محصولات لبني، حمايتهاي لازم را با هدف بهبود بهرهوري و افزايش توليد شيرخام، ارتقاي کيفيت و تنوع در توليد فرآوردههاي لبني، ايجاد بازار رقابتي و بهبود مصرف سرانه و توسعه همکاريهاي بين بنگاهي در قالب قوانين بودجه سنواتي به عمل آورد.
5 ـ به منظور حمايت از توليد فرآوردههاي لبني و بهبود کارکردهاي صادراتي و با هدف افزايش بهرهوري و ارتقاي کيفيت توليد شيرخام، تا سقف دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر2) ريال بابت ارايه مشوقهاي صادراتي از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 کل کشور اختصاص مييابد.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزي موظف است ظرف ده روز از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه، دستورالعمل اجرايي اين بند را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي کشـور تهيه و جهت اجرا ابلاغ نمايد. هرگونه پرداخت از محل منابع مذکور منوط به افزايش ظرفيت جذب شيرخام متناسب با مشوقهاي صادراتي دريافتي از سوي صنايع لبني متقاضي ميباشد.
تبصره2ـ حداکثر مبلغ پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500) ريال از محل اعتبارات اين بند براي خريد شيرخام مازاد بر جذب صنايع لبني به صورت تنخواه تا پايان سال 1395 در اختيار وزارت جهادکشاورزي (سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران) قرار ميگيرد.
6 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نسبت به پيشبيني سرانه حداقل يک کيلوگرم پنير در سبد خانوارهاي تحت پوشش در سرجمع اعتبارات بسته حمايت غذايي در سال 1395 اقدام نمايد.
7ـ وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به تداوم توزيع شير رايگان در مدارس در سقف اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 کل کشور اقدام نمايد.
8 ـ وزارت جهادکشاورزي مکلف است گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اين تصويبنامه را هر شش ماه يکبار به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ارسال نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح